031-33632183
09137513496
info@netikam.com

شورت کدهای لرن دش

learndash shortcodes

در لرن دش برای اضافه کردن محتوای های داینامیک به سایت می توانید از شرت کد های لرن دش استفاده کنید.

در مقاله سعی شده مهم ترین شرت کد های لرن دش را جمع آوری و در اختیار علاقمندان قرار دهیم.

[ld_profile]


دوره‌های ثبت‌نام شده‌ی کاربر و پیشرفت دوره و نمره‌های آزمون و گواهینامه‌هایی را که کاربر بدست آورده است را نمایش می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد:

 • order: ترتیب دوره‌ها را تنظیم می‌کند. به طور پیش‌فرض نزولی می‌باشد. مقادیر ممکن: نزولی و صعودی. مثال: [ld_profile order=”ASC”] ترتیب دوره‌ها را بصورت صعودی نشان می‌دهد.
 • orderby: اینکه لیست بر اساس چه چیزی مرتب شود را تنظیم می‌کند. به‌طور پیش‌فرض بر اساس “شناسه” می‌باشد. مقادیر ممکن: شناسه و عنوان. مثال: [ld_profile orderby=”title” order=”ASC”] ترتیب نمایش دوره‌ها را بر اساس عنوان و بصورت صعودی نمایش می‌دهد.

از اینجا لیست کامل گزینه‌های موجود برای مرتب‌سازی را ببینید.

[ld_course_list]


این کدکوتاه لیست دوره‌ها را نمایش می‌دهد. اگر نمی‌خواهید از صفحه /courses پیش‌فرض استفاده کنید، می‌توانید از این کدکوتاه در هر صفحه‌ای استفاده کنید. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد:

 • num: تعداد دوره‌هایی که نمایش داده می‌شوند را محدود می‌کند. مثال: [ld_course_list num=”10″] فقط 10 تا از دوره‌ها را نمایش می‌دهد.
 • order: ترتیب دوره‌ها را تنظیم می‌کند. مقادیر ممکن: نزولی و صعودی. مثال: [ld_course_list order=”ASC”] ترتیب دوره‌ها را بصورت صعودی نشان می‌دهد.
 • orderby: اینکه لیست بر اساس چه چیزی مرتب شود را تنظیم می‌کند. مثال: [ld_course_list order=”ASC” orderby=”title”] ترتیب نمایش دوره‌ها را بر اساس عنوان و بصورت صعودی نمایش می‌دهد.
 • mycourses: دوره‌ها فعلی کاربر را نمایش می‌دهد. مثال: [ld_course_list mycourses=”true”] همه‌ی دوره‌هایی را که کاربر هم اکنون به آن‌ها دسترسی دارد را نشان می‌دهد.
 • col: تعداد ستون‌ها را هنکامی که از افزودنی grid addon استفاده می‌کنید، نشان می‌دهد. مثال: [ld_course_list col=”2″] دو ستون را نمایش می‌دهد.
 • course_cat: همه‌ی دوره‌های متناظر با شناسه دسته‌بندی دوره مربوطه را نمایش می‌دهد. مثال: [ld_course_list course_cat=”10″] همه‌ی دوره‌هایی را که شناسه دسته‌بندی دوره 10 دارند را نشان می‌دهد.
 • course_category_name: همه‌ی دوره‌های متناظر با نامک دسته‌بندی دوره مربوطه را نمایش می‌دهد. مثال: [ld_course_list course_category_name=”math”] همه‌ی دوره‌هایی را که نامک دسته‌بندی دوره math دارند را نشان می‌دهد.
 • course_categoryselector: دسته‌بندی را به‌صورت بازشونده نشان می‌دهد. مثال: [ld_course_list course_categoryselector=”true”].
 • course_tag: همه‌ی دوره‌های متناظر با برچسب دوره مربوطه را نمایش می‌دهد. مثال: [ld_course_list course_tag=”math”] همه‌ی دوره‌هایی با برچسب دوره math را نشان می‌دهد.
 • course_tag_id: همه‌ی دوره‌های متناظر با شناسه برچسب دوره مربوطه را نمایش می‌دهد. مثال: [ld_course_list course_tag_id=”30″] همه‌ی دوره‌هایی را که شناسه برچسب دوره 10 دارند را نشان می‌دهد.

از اینجا لیست کامل گزینه‌های فیلتر دسته و برچسب را ببینید.

LearnDash Course List
LearnDash Course List

[ld_lesson_list]


این کدکوتاه لیست درس‌ها را نمایش می‌دهد. از این کدکوتاه می‌توانید در هر صفحه‌ای استفاده کنید. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد:

num و order و orderby و tag و tag_id و cat و category_name lesson_tag و lesson_tag_id و lesson_cat و lesson_category_name و lesson_categoryselector .لیست جزئیات [ld_course_list] بالا را در چگونگی استفاده از پارامترهای کدکوتاه ملاحضه فرمایید.

[ld_topic_list]


این کدکوتاه لیست موضوع‌ها را نمایش می‌دهد. از این کدکوتاه می‌توانید در هر صفحه‌ای استفاده کنید. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد: numو order و orderby و tag و tag_id و cat و category_name و topic_tag و topic_tag_id و topic_cat و topic_category_name و topic_categoryselector . لیست جزئیات [ld_course_list] بالا را در چگونگی استفاده از پارامترهای کدکوتاه ملاحضه فرمایید.

 

[ld_quiz_list]


این کدکوتاه لیست آزمون‌ها را نمایش می‌دهد. از این کدکوتاه می‌توانید در هر صفحه‌ای استفاده کنید. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد: num و order و orderby . لیست جزئیات [ld_course_list] بالا را در چگونگی استفاده از پارامترهای کدکوتاه ببینید.

 

[learndash_course_progress]


این کدکوتاه نوار پیشرفت کاربران دوره را در هر یک از صفحه‌های دوره یا درس یا آزمون نشان می‌دهد.

 

[visitor]


اگر کاربر در دوره ثبت‌نام نکرده باشد، این کدکوتاه محتوا را نشان می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند در هر صفحه یا ناحیه‌ی ابزارکی استفاده شود. این کدکوتاه می‌تواند پارامتر زیر را بپذیرد:

course_id: اختیاری. اگر دانشجو به دوره‌ی خاصی دسترسی ندارد، محتوا را به این صورت نمایش بدهید. مثال: [visitor course_id=”10″]هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/visitor]

 

[student]


اگر کاربر در دوره ثبت‌نام کرده باشد، این کدکوتاه محتوا را نشان می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند در هر صفحه یا ناحیه‌ی ابزارکی استفاده شود. این کدکوتاه می‌تواند پارامتر زیر را بپذیرد:

course_id: اختیاری. اگر دانشجو به دوره‌ی خاصی دسترسی دارد، محتوا را به این صورت نمایش بدهید. مثال: [student course_id=”10″] هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/student]

 

[course_complete]


اگر کاربر دوره را تکمیل کرده باشد، این کدکوتاه محتوا را نشان می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند در هر صفحه یا ناحیه‌ی ابزارکی استفاده شود. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد:

 • course_id: اختیاری. اگر دانشجو به دوره‌ی خاصی دسترسی دارد، محتوا را به این صورت نمایش بدهید. مثال: [course_complete course_id=”10″] هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/course_complete]
 • user_id: اختیاری. اگر مشخص نشده باشد، از کاربر فعلی وارد شده استفاده خواهد کرد. مثال: [course_complete course_id=”10″ user_id=”456″]هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/course_complete]

 

[course_inprogress]


اگر کاربر دوره را شروع کرده اما هنوز آن را تکمیل نکرده است، این کدکوتاه محتوا را نشان می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند در هر صفحه یا ناحیه‌ی ابزارکی استفاده شود. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد:

 • course_id: اختیاری. اگر دانشجو به دوره‌ی خاصی دسترسی دارد، محتوا را به این صورت نمایش بدهید. مثال: [course_inprogress course_id=”10″]هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/course_inprogress]
 • user_id: اختیاری. اگر مشخص نشده باشد، از کاربر فعلی وارد شده استفاده خواهد کرد. مثال: [course_inprogress course_id=”10″ user_id=”456″]هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/course_inprogress]

 

[course_notstarted]


اگر کاربر به دوره دسترسی دارد اما هنوز آن را شروع نکرده است، این کدکوتاه محتوا را نشان می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند در هر صفحه یا ناحیه‌ی ابزارکی استفاده شود. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد:

 • course_id: اختیاری. اگر دانشجو به دوره‌ی خاصی دسترسی دارد، محتوا را به این صورت نمایش بدهید. مثال: [course_notstarted course_id=”10″]هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/course_notstarted]
 • user_id: اختیاری. اگر مشخص نشده باشد، از کاربر فعلی وارد شده استفاده خواهد کرد. مثال : [course_notstarted course_id=”10″ user_id=”456″]هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/course_notstarted]

 

[ld_course_info]


این کدکوتاه دوره‌ها را برای کاربر نمایش می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد: user_id اگر مشخص نشده باشد، کاربر فعلی وارد شده درنظر گرفته خواهد شد. مثال: [ld_course_info user_id=”123″] دوره‌ها را برای کاربر 123 نمایش خواهد داد

 

[ld_user_course_points]


این کدکوتاه امتیازهای به‌دست‌آمده دوره کاربر را نمایش می‌دهد. این کدکوتاه می‌تواند پارامترهای زیر را بپذیرد: user_id اگر مشخص نشده باشد، کاربر فعلی وارد شده در نظر گرفته خواهد شد. مثال کاربردی: [ld_user_course_points]

 

[user_groups]


این کدکوتاه لیست تمام گروه‌هایی که کاربر در آن عضویت دارد یا سرگروه آن است را نمایش می‌دهد.

 

[ld_group]


این کدکوتاه محتوای مورد نظر را زمانی نشان می‌دهد که کاربر در یک گروه خاص ثبت‌نام کرده باشد. مثال: [ld_group] به این گروه خوش آمدید! [/ld_group] این کدکوتاه پارامترهای می‌پذیرد:

 • group_id: ضروری. اگر دانشجو به گروه خاصی دسترسی دارد، محتوا را به این صورت نمایش دهید. مثال: [ld_group group_id=”16″]هر نوع محتوا یا متنی را در این قسمت می‌توانید قرار دهید[/ld_group]

 

[ld_video]


این کدکوتاه در درس‌ها و موضوع‌ها زمانی استفاده می‌شود که پیشرفت ویدئو فعال باشد. پخش کننده‌ی ویدئو به بالای محتوا اضافه خواهد شد. این کدکوتاه اجازه می‌دهد که ویدئو را به هر جای دلخواهی از صفحه اضافه کنیم. این کدکوتاه هیچ پارامتری را نمی‌پذیرد.

 

[learndash_payment_buttons]


این کدکوتاه دکمه‌های پرداخت را در هر صفحه‌ای که خواستید ایجاد می‌کند. مثال: [learndash_payment_buttons course_id=”123″] دکمه‌های پرداخت برای دوره با شناسه دوره‌ها‌ی 123 را نمایش می‌دهد

 

[course_content]


این کدکوتاه جدول محتوای دوره را نمایش می‌دهد (درس‌ها و موضوع‌ها و آزمون‌ها) وقتیکه به یک نوشته یا یک صفحه اضافه می‌شود. مثال: [course_content course_id=”123″] محتوای دوره را برای دوره با شناسه دوره‌ی 123 نمایش می‌دهد

 

[ld_course_expire_status]


این کدکوتاه تاریخ انقضای دسترسی کاربر به دوره را نشان می‌دهد. مثال: [ld_course_expire_status course_id=”111″ user=”222″ label_before=”دسترسی به دوره در این تاریخ منقضی خواهد شد” label_after=”دسترسی به دوره در این تاریخ منقضی شده است” format=”F j, Y g:i a”].

 • course_id: شناسه‌ی دوره برای بررسی. اگر مشخص نشده باشد، پست فعلی کاربر را جستجو خواهد کرد. مثال : [ld_course_expire_status course_id=”111″]
 • user_id: شناسه کاربر برای بررسی. اگر مشخص نشده باشد، شناسه کاربر وارد شده فعلی استفاده خواهد شد. مثال: [ld_course_expire_status user_id=”222″]
 • label_before: برچسب پیشوند که قبل از انقضای دسترسی نمایش داده می‌شود. برچسب پش‌فرض به این صورت است “دسترسی به دوره در این تاریخ منقضی می‌شود:” مثال: [ld_course_expire_status label_before=”دسترسی شما به دوره در این تاریخ منقضی خواهد شد:”]
 • label_after: برچسب پیشوند که بعد از انقضای دسترسی نمایش داده می‌شود. برچسب پش‌فرض به این صورت است “دسترسی به دوره در این تاریخ منقضی شده است:” مثال: [ld_course_expire_status label_after=”دسترسی شما به دوره در این تاریخ منقضی شده است:”]
 • format: این پارامتر فرمت مقدار زمان و تاریخ نمایش داده شده برای کاربر کنترل می‌کند. اگر سیستم وردپرس شما فرمت تاریخ و زمان را نشان ندهد، این کد استفاده می‌شود. مثال: [ld_course_expire_status format=”F j, Y g:i a”]

این ها همه قسمتی از مهم ترین شرت های لرن دش بود.برای مشاهده تمامی شرت کد ها می توانید به این لینک مراجعه فرمایید.

 

پاسخگوی پرسش های شما خواهیم بود...

4 نظر

4 دیدگاه دربارهٔ «شورت کدهای لرن دش»

 1. سلام
  واقعا ممنون از ارائه این مقاله عالی
  تا به بحال مقاله فارسی در مورد شرت کد های لرن دش ندیده بودم
  سپاس از شما

 2. سلام وقت بخیر
  من از قالب دیگری در وب سایت استفاده می کنم و لرن دش هم در وب سایت استفاده میکنم. کدام کد کوتاه باید استفاده کنم که در قسمت پنل کاربری خریدار دوره بتواند از پنل کاربری دوره های خود را مشاهده بکند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

learndash comments

درج دیدگاه در لرن دش

learndash

معرفی افزونه لرن دشLearnDash LMS

lifter lms

معرفی افزونه لیفتر ال ام اس(LifterLMS)

ال ام اس چیست؟

آیا با وجود شبکه های اجتماعی نیاز به وب سایت داریم؟